Photos:Yoshio Kato Text:Takako Nagai(1-15) Hisamoto Chikaraishi(16-30)