Photos:Yoshio Kato 
Stylist:Takumi Urisaka 
Composition & Text:Hisami Kotakemori