CASEY CASEYのコーデュロイパンツ

「少しグリーンがかったニュアンスのあるブラック。ウエストがゴムで履き心地バツグン」(UOMO副編集長 池田)


Movie:Yasuyoshi Ishii[Chiyoda Studio]
Stylist:Masashi Sho